De meeste onderzoeken deugen niet

Inzichten

  1. De vraag of de mens goed is en ook soortgelijke filosofische vragen kunnen wetenschaplijk worden onderzocht.
  2. De meeste onderzoeken deugen niet.

Filosofische vragen

Foto van 29 mei 1919

Ethische wetenschap

Links Thomas Hobbes, rechts Jean-Jacques Rousseau

Anekdotisch bewijs

De ruwe data

Meta-onderzoek

Conclusie

--

--

--

Blogs on tech & society.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ski n

ski n

Blogs on tech & society.

More from Medium

Language and Morality

Myanmar (Burma) — Hotel Mandalay, №652,78th Road, Between 37th and 38th Street (HayMaMarLar Taung…

The Hotel Mandalay, Mandalay, Myanmar (Burma)

Fediverse: What Does It Mean?

adventureNow Travel Planner