Covid-19: Het belang van perspectief

Inleiding

De rondedans van de cijfers

 • Minder doorverwijzingen en te late hulp aan niet Covid patiënten.
 • Leerachterstanden en schooluitval.
 • Gebrek aan sociale interactie en isolement.
 • Eenzaamheid, met name onder ouderen en alleenstaanden.
 • Faillissementen en ontslagen.
 • Verhoogde staatsschuld en economische krimp. Daardoor worden bezuinigingen onvermijdelijk, b.v. op pensioenen en zorg.

Toenemende twijfels

Werkt er überhaupt wel iets?

 • Afstand houden
 • Goed ventileren
 • Mondkapjes
 • Handen wassen
 • Vermijden van drukke plekken

Een realistich perspectief

Positieve effecten

Wilde Dierenmarkt in China

De vrijwillige bijdrage

--

--

--

Blogs on tech & society.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ski n

ski n

Blogs on tech & society.

More from Medium

The Feisty Forager: Chickweed

Walking Mind-Complacency

JEE Preparation Burnout Is Real. Here’s How to Avoid It

A lost world without wildlife